Rozmiar tekstu: AAA
Polityki ZSZ
POLITYKA ZSZ JAKOŚCIĄ, ŚRODOWISKIEM ORAZ BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY
 
ORLEN Administracja Sp. z o.o. jest firmą wchodzącą w skład Grupy Kapitałowej PKN ORLEN S.A. 
W ramach swojej działalności nasza firma świadczy kompleksowe usługi w zakresie zarządzania i administrowania nieruchomościami, archiwizacji zasobów niearchiwalnych oraz usług kancelaryjnych.
 
Kompleksowość oferowanych usług oraz elastyczność w podejściu do oczekiwań naszych Klientów, przy jednoczesnym minimalizowaniu szkodliwości działań na środowisko naturalne oraz utrzymaniu wysokiego standardu bezpieczeństwa i higieny pracy jest naszym wyróżnikiem.
 
Zobowiązujemy się do spełniania wymagań i ciągłego doskonalenia skuteczności funkcjonującego w naszej firmie ZSZ jakością, środowiskiem oraz bezpieczeństwem i higieną prac, zgodnego z wymaganiami norm ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, PN-N 18001:2004 oraz realizację następujących celów:
 
 • budowanie jak najlepszych relacji z obecnymi i potencjalnymi Klientami,
 • stały rozwój jakości oferowanych usług dostosowanych do potrzeb naszych Klientów,
 • przestrzeganie wymagań prawnych oraz innych wymagań dotyczących firmy, w tym wymagań dotyczących ochrony środowiska oraz wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • zapobieganie zanieczyszczeniom oraz zagrożeniom środowiska naturalnego, 
 • stałą poprawę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym zapobieganie wypadkom przy pracy, chorobom zawodowym i zdarzeniom potencjalnie wypadkowym,
 • wyeliminowanie lub zmniejszenie występowania zagrożeń dla zdrowia lub życia pracowników.

Powyższe cele pragniemy realizować poprzez:

 • wprowadzenie procedur postępowania dla głównych fragmentów działalności, mając na celu ujednolicenie sposobu zarządzania i tym samym uzyskanie najwyższego poziomu jakości świadczonych usług,
 • nieustanne analizowanie potrzeb Klientów i doskonalenie świadczonych usług,
 • utrzymywanie stałej współpracy z Klientami w celu zidentyfikowania ich oczekiwań oraz wymagań
  i dostosowywanie do nich swoich usług,
 • budowanie jak najlepszych relacji między pracownikami, tworzenie motywacji do podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników oraz stwarzania sprzyjającej atmosfery pracy,
 • zapewnienie pracownikom nowoczesnej infrastruktury informatycznej oraz odpowiedniego środowiska pracy, dokumentowanie wymagań jakościowych,
 • zaangażowanie pracowników do działań na rzecz ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • właściwą gospodarkę odpadami i racjonalne wykorzystanie zasobów naturalnych,
 • systematyczną identyfikację oraz analizę zagrożeń wypadkowych,
 • stosowanie właściwych technik  i narzędzi na stanowiskach pracy,
 • prowadzenie audytów wewnętrznych, przeglądów zarządzania przez kierownictwo w celu potwierdzenia prawidłowego funkcjonowania oraz doskonalenia ZSZ.
Zintegrowany System Zarządzania jakością, środowiskiem oraz bezpieczeństwem i higieną pracy, zapewnia właściwy nadzór nad realizacją wszystkich procesów biznesowych mających wpływ na jakość realizowanych usług, bezpieczeństwo środowiskowe oraz bezpieczeństwo i higienę pracy.
 
Sprawne działanie systemu gwarantuje, że procesy są monitorowane pod względem skuteczności i efektywności, doskonalone oraz przystosowywane do ciągle zmieniających się warunków rynkowych oraz do zmieniających się wymagań Klienta.
 
Niniejsza Polityka ZSZ jakością, środowiskiem oraz bezpieczeństwem i higieną pracy została zakomunikowana w organizacji i jest dostępna publicznie. Zapewniamy odpowiednie zasoby i środki niezbędne dla realizacji polityki, celów i ustalonych zadań.
 
Deklarujemy nasze pełne zaangażowanie w realizacje niniejszej Polityki.
 

                                                                                                                                                                 Prezes Zarządu

Płock, dn. 03.09.2012r.                                                                                                                          Agnieszka Olechno-Kulas
 

Polityka ZSZ Jakością, Środowiskiem oraz Bezpieczeństwem i Higieną Pracy.

  
 
POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI

Jednym z podstawowych celów jest:
”Zaspokajanie potrzeb i spełnianie oczekiwań klientów w zakresie:
zarządzania i administrowania nieruchomościami,
archiwizacji zasobów niearchiwalnych,
prowadzenia usług kancelaryjnych”.
 
 W celu spełnienia tej deklaracji, Kierownictwo ORLEN Administracja Sp. z o.o. przyjęło następującą Politykę Bezpieczeństwa Informacji:
 
 1. Jesteśmy świadomi ważności informacji przetwarzanej w Spółce i będziemy stwarzać warunki, aby zapewnić jej bezpieczeństwo, w tym również poprzez zabezpieczenie na jej ochronę odpowiednich środków finansowych.
 2. Zobowiązujemy się do spełnienia wymagań prawnych i kontraktowych związanych z bezpieczeństwem informacji, szczególnie w zakresie przepisów o ochronie danych osobowych.
 3. W Spółce funkcjonuje System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zgodny z międzynarodowym standardem ISO/IEC 27001:2013. Zakresem ochrony objęto wszelkie informacje przetwarzane w każdej formie i w każdym  miejscu działania Spółki.
 4. Za bezpieczeństwo informacji w Spółce odpowiada każdy właściciel zasobów na swoim stanowisku pracy. Zapewnienie bezpieczeństwa koordynuje Zespół ds. Wdrożenia SZBI.
 5. Na podstawie niniejszej Polityki zostały sformułowane poszczególne Cele w zakresie bezpieczeństwa informacji, które są realizowane poprzez odpowiednie Polityki i inne Zabezpieczenia; obejmujące w szczególności:
  a. zapewnienie wykształcenia i świadomości pracowników w zakresie bezpieczeństwa informacji,
  b. zapewnienie ciągłości działania Spółki, 
  c. zakomunikowanie pracownikom konsekwencji, w tym dyscyplinarnych, w przypadku naruszenia bezpieczeństwa informacji,
  d. raportowanie incydentów związanych z bezpieczeństwem informacji.
 6. W  ORLEN Administracja Sp. z o.o. dokonano szacowania ryzyka zgodnie z przyjętą metodą
  i kryteriami akceptacji ryzyka, opisanymi w Księdze Bezpieczeństwa Informacji, a następnie zaimplementowano w stosunku do zidentyfikowanych ryzyk stosowne Zabezpieczenia, zawarte w Planie postępowania z ryzykiem i Deklaracji stosowania. Szacowanie ryzyka będzie stałym elementem naszego działania.
 7. Obowiązkiem pracowników Spółki jest przestrzeganie szczegółowych zasad postępowania udokumentowanych w „Księdze Bezpieczeństwa Informacji” oraz wszystkich politykach bezpieczeństwa funkcjonujących w Spółce. Uczymy się i wyciągamy wnioski z błędów, będziemy stale doskonalić wdrożony System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji.
Niniejsza Polityka oraz Polityki bezpieczeństwa funkcjonujące w ORLEN Administracja Sp. z o.o.   zostały zaakceptowane przez Prezesa oraz zakomunikowane  pracownikom, którzy zostali zobligowani do ich stosowania.
 
Nad przestrzeganiem Polityki czuwa Prezes ORLEN Administracja Sp. z o.o. i Pełnomocnik ds. ZSZ.
 
Dokument Polityki Bezpieczeństwa Informacji został zakomunikowany wszystkim pracownikom oraz zainteresowanym stronom zewnętrznym. Zastosowane formy komunikacji: publikacja Polityki na stronie internetowej wywieszenie Polityki na ścianach Spółki, odprawy, szkolenia, audity wewnętrzne.
 

                                                                                                                                                                 Prezes Zarządu

Płock, dn. 29.05.2015r.                                                                                                                          Agnieszka Olechno-Kulas

 


 
POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI
 
Jednym z podstawowych celów ORLEN Administracja Sp. z o.o. jest:
 
„Usługa żywienia w zakresie produkcji, dystrybucji i serwowania posiłków oraz napojów w pełni bezpiecznych dla Konsumentów.”
 
W celu spełnienia tej deklaracji, ORLEN Administracja Sp. z o.o. przyjęła Politykę Bezpieczeństwa Żywności, która jest realizowana poprzez:
Produkcję, dystrybucję i serwowanie posiłków oraz napojów bezpiecznych dla zdrowia na podstawie zasad:
·          stosowania surowców i materiałów spełniających wymagania w zakresie bezpieczeństwa żywności,
·          ciągłego doskonalenia, nadzorowania oraz monitorowania realizowanych procesów,
·          zapewnienia wysokich reżimów higienicznych na etapach produkcji, magazynowania
i dystrybucji,
·          Systemu  HACCP - analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontroli,
·          doskonalenia zasobów infrastruktury i technologii wytwarzania,
·          podnoszenia kwalifikacji i świadomości pracowników w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego żywności,
·          obowiązujących wymagań prawnych.
 
Mając na uwadze bezpieczeństwo zdrowotne Konsumentów oraz wysoką jakość usług świadczonych przez Dział Hotelarsko-Gastronomicznych, opracowano i wdrożono System Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności zgodny z wymaganiami normy ISO 22000:2005.
Zarząd Spółki ORLEN Administracja, zobowiązuję się do zapewnienia środków technicznych, materialnych, zasobów ludzkich i środków finansowych niezbędnych do realizacji Polityki Bezpieczeństwa Żywności.
Powyższa Polityka jest odpowiednio i efektywnie zakomunikowana wszystkim pracownikom Spółki ORLEN Administracja a także będzie systematycznie weryfikowana dla zapewnienia jej aktualności i przydatności.                   
 
                                                                                                                                                            Prezes Zarządu                             
Płock, dn. 23.10.2015 r.                                                                                                                    Agnieszka Olechno-Kulas                   
 
 

Marki Grupy ORLEN