Rozmiar tekstu: AAA
Zarządzanie z certyfikatami

31-01-2013  

Audyt certyfikacyjny przeprowadzony w grudniu 2012 r. przez Polski Rejestr Stat­ków – Biuro Certyfikacji Systemów Za­rządzania, jednostkę akredytowaną przez Polskie Centrum Akredytacji, potwierdził, że zintegrowa­ny system zarządzania w spółce jest wdrożony i utrzymywany zgodnie z wymaganiami norm.
We wrześniu ub. roku w ORLEN Administracji za­kończyła się integracja systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji, środowiskiem oraz bezpieczeństwem i higieną pracy z funkcjonują­cym w spółce od 2010 r. systemem zarządzania jakością ISO 9001:2008. Dzięki temu w spółce za­czął funkcjonować zintegrowany system zarządzania, co potwierdzają stosowne certyfikaty.
Decyzja o wdrożeniu zintegrowanego systemu zarządzania (ZSZ) w ORLEN Administracji zosta­ła podjęta już w 2011 roku, w ślad za wytyczny­mi Komitetu Zarządzania Segmentowego, które określały wspólne zasady w obszarze systemów zarządzania w Koncernie. Dla ORLEN Administra­cji jako elementy zintegrowanego systemu zarządzania rekomendowane zostały system za­rządzania BHP wg PN-N 18001:2004 oraz system zarządzania bezpieczeństwem informacji wg ISO 27001:2005. Szybko zapadła decyzja o ich wdro­żeniu. Dodatkowo, z myślą o osiągnięciu maksymalnych korzyści i dalszym rozwoju spółki, wprowadzony został system zarządzania środowiskowego wg ISO 14001:2004.
 
Certyfikat_pla_12
 

« powrót
 
 
 

Marki Grupy ORLEN