Rozmiar tekstu: AAA
Zasady rekrutacji

KLAUZULA INFORMACYJNA

do realizowanych w ORLEN Administracja sp. z o.o. procesów rekrutacyjnych (praca, staż i praktyki)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; RODO) informujemy, iż:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ORLEN Administracja sp. z. o.o. z siedzibą w Płocku 09-411, ul. Chemików 7

Z Administratorem danych można się skontaktować:

·         listownie na adres: ul. Chemików 7, 09-411 Płock

·         przez e-mail: daneosoboweadm@orlen.pl

 

1. Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować w następujący sposób:

·         listownie na adres: ORLEN Administracja sp. z. o.o., Inspektor Ochrony Danych, ul. Chemików 7, 09-411 Płock

·         przez e-mail: daneosoboweadm@orlen.pl


2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu Pani/Pana uczestnictwa w realizowanych w ORLEN Administracja sp. z o.o. procesie ​rekrutacyjnym (praca, staże i praktyki) oraz w celu oceny Pani/Pana kwalifikacji zawodowych, aby wybrać odpowiednią osobę na dane stanowisko.

3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:

·        Przepis prawa (art. 22-1 § 1 kodeksu pracy) i przetwarzanie potrzebne do zawarcia umowy o pracę – w zakresie następujących danych: imię i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

·         Pani/Pana zgoda na przetwarzanie danych przekazanych w CV, liście motywacyjnym, formularzu rekrutacyjnym, jeżeli przekazuje Pan/Pani dane inne niż: imię i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

·     Pani/Pana zgoda na przetwarzanie danych osobowych uzyskanych podczas badania potencjału zawodowego (jeśli będzie realizowane w toku rekrutacji).

·             Pani/Pana zgoda na przetwarzanie danych do prowadzonych w przyszłości procesów rekrutacyjnych,

·           Pani/Pana zgoda na przekazanie danych osobowych do innych spółek Grupy Kapitałowej Orlen, jeżeli Pani/Pan jest zainteresowany udziałem w procesach rekrutacyjnych w tych spółkach.

·        Uzasadniony interes ORLEN Administracja sp. z. o.o. – w zakresie danych zebranych podczas rozmowy kwalifikacyjnej. ORLEN Administracja sp. z. o.o. ma uzasadniony interes w tym, aby sprawdzić Pani/Pana umiejętności i zdolności – jest to potrzebne do oceny, czy Pani/Pan jest odpowiednią osobą na stanowisko, którego dotyczy rekrutacja.

4.         Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą:

 

·          spółki Grupy Kapitałowej ORLEN – w przypadku wyrażenia przez Pana/Panią odrębnej zgody na przekazanie danych.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 6 miesięcy od daty przesłania aplikacji w ramach danego procesu rekrutacyjnego.  

6. Przysługują Pani/Panu prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

             ·         prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed  jej cofnięciem; zgodę można cofnąć listownie na adres ORLEN Administracja sp. z. o.o., Inspektor Ochrony Danych, ul. Chemików 7; 09-411 Płock, przez e-mail: daneosoboweadm@orlen.pl

·            prawo dostępu do treści swoich danych,

·            prawo ich sprostowania danych osobowych usunięcia,

·            prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

·   prawo do przenoszenia danych, tj. prawo otrzymania od ORLEN Administracja sp. z. o.o. danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pan/Pani przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, aby ORLEN Administracja sp. z. o.o.  przesłał dane do innego administratora. Jednakże ORLEN Administracja sp. z. o.o.  zrobi to, tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje tylko, co do tych danych przetwarzanych na podstawie umowy z Panią/Panem lub na podstawie Pani/Pana zgody,

·            prawo wniesienia sprzeciwu - w przypadkach, kiedy ORLEN Administracja sp. z. o.o. przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie swojego prawnie uzasadnionego interesu, sprzeciw można wyrazić ze względu na szczególną sytuację listownie na adres ORLEN Administracja sp. z. o.o. Inspektor Ochrony Danych ,ul. Chemików 7; 09-411 Płock, przez e-mail: daneosoboweadm@orlen.pl 

7. Przysługuje Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy RODO;

8. Konieczność podania przez Pana/Panią danych osobowych wynika z  22-1 § 1 kodeksu pracy. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uczestniczenia w realizowanych w ORLEN Administracja sp. z. o.o. procesach rekrutacyjnych (praca, staże, praktyki). Podanie danych osobowych w zakresie szerszym niż to wynika z 221 § 1 kodeksu pracy jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do pełnej weryfikacji Pana/Pani profilu zawodowego w odniesieniu do oczekiwań zdefiniowanych w ogłoszeniu rekrutacyjnym. 

ZGODY

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych: formularzu aplikacyjnym, CV i liście motywacyjny przesłanych przeze mnie do celów prowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko…………… w ORLEN Administracja sp. z. o.o.

Może Pan/Pani  w każdej chwili wycofać zgodę na przetwarzanie danych listownie na adres Inspektor Ochrony Danych, ul. Chemików 7; 09-411 Płock , przez e-mail: daneosoboweadm@orlen.pl .Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

Wyrażam zgodę *

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych w ORLEN Administracja sp. z. o.o..  

Może Pan/Pani w każdej chwili wycofać zgodę na przetwarzanie danych listownie na adres Inspektor Ochrony Danych, ul. Chemików 7; 09-411 Płock , przez e-mail: daneosoboweadm@orlen.pl .Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

    Wyrażam zgodę *

 

 ​​

Jeśli jest Pan/Pani zainteresowany/a uczestnictwem w procesach rekrutacyjnych realizowanych przez inne spółki Grupy Kapitałowej ORLEN prosimy o wyrażenie poniższej odrębnej zgody w tym zakresie.

Może Pan/Pani w każdej chwili wycofać zgodę na przetwarzanie danych listownie na adres Inspektor Ochrony Danych, ul. Chemików 7; 09-411 Płock , przez e-mail: daneosoboweadm@orlen.pl​ Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

    Wyrażam zgodę *

 


 ​DODATKOWE INFORMACJE

1. Przesłane przez Pana / Panią dokumenty aplikacyjne nie będą zwracane

2. ORLEN Administracja sp. z. o.o. zastrzega sobie prawo skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami

3. Przekazywanie aplikacji kandydatów do spółek Grupy Kapitałowej ORLEN będzie realizowane jako działanie dodatkowe i tylko​ ​w wybranych sytuacjach, co do których decyzję podejmie wyłącznie ORLEN Administracja sp. z. o.o. oraz wyłącznie w przypadku wyrażenia przez Pana / Panią odrębnej zgody.

​​​​​​​​
 
 
 

Marki Grupy ORLEN