Rozmiar tekstu: AAA
Kontakt
Adres firmy: 

ORLEN Administracja sp. z o.o.
ul. Chemików 7 (Budynek 06)
09-411 Płock
www.orlenadministracja.pl 
NIP: 774-28-94-628
REGON: 140366505
BDO: 000090632
 

SEKRETARIAT

tel.: +48 24 256 55 56

e-mail: orlenadministracja@orlen.pl


MARKETING

tel.: +48 24 256 95 54

e-mail: marketingadm@orlen.pl


INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Monika Bańcyr

e-mail: daneosoboweadm@orlen.pl 

 


 


​​​​​​ZARZĄDZANIE​​​​​​​​​​​

 

NIERUCHOMOŚCIAMI

 


tel.: +48 24 256 96 24, 24 256 95 62

e-mail: zarzadzanie.nieruchomosciamiadm@orlen.pl

Zakup, sprzedaż, najem, dzierżawa, służebności oraz inne sprawy związane z dysponowaniem nieruchomościami PKN ORLEN S.A. 

tel. 24 2569824 lub 24 2569821, 24 2569827


USŁUGI TECHNICZNE


tel.: +48 24 256 92 98

e-mail: serwis.techniczny.administracja@orlen.pl

 


REALIZACJA PROJEKTÓW

 

INWESTYCYJNYCH

 


tel.: +48 24 256 95 37

e-mail: projekty.inwestycyjneadm@orlen.pl


USŁUGI ARCHIWIZACYJNE


tel.: +48 24 256 95 92

e-mail: archiwum.zakladowe@orlen.pl


USŁUGI KANCELARYJNE


tel.: +48 24 256 95 50

e-mail: kancelaria.adm@orlen.pl


USŁUGI KONFERENCYJNO - BANKIETOWE

USŁUGI GASTRONOMICZNE


Srebrna Catering

tel.: +48 24 256 95 61, 24 256 68 58, 24 286 95 39


e-mail: srebrnacatering@orlen.pl​​HOTEL PETROCHEMIA

​tel.: +48 24 365 60 01, 24 262 40 33

www.hotelpetrochemia.pl​

e-mail: hotel.petrochemia@orlen.pl


USŁUGI PRALNICZE


tel.: +48 24 256 96 65​

e-mail: pralnia@orlen.pl


DYSTRYBUCJA WODY I NAPOJÓW


tel.: +48 24 256 95 46

e-mail: dystrybucja.orlenadministracja@orlen.pl


Informacje o przetwarzaniu danych osobowych, jeśli kontaktuje się Pani/Pan z ORLEN Administracja sp. z o.o. za pomocą dostępnych formularzy na stronie internetowej ORLEN Administracja sp. z o.o. lub wysyła Pani/Pan zapytanie pocztą elektroniczną na adres email ORLEN Administracja sp. z o.o.
I. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ORLEN Administracja sp. z o.o. z siedzibą w Płocku, 09-411 Płock, ul. Chemików 7 (dalej: ORLEN Administracja sp. z o.o.). Kontaktowy numer telefonu do ORLEN Administracja sp. z o.o.: (24) 365 55 56.
II. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez następujący adres email: daneosoboweadm@orlen.pl  lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt I, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.
III. CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: udzielenia wnioskowanych informacji, pytania, w celu realizacji procesu związanego z obsługą skarg lub reklamacji albo udzielenia odpowiedzi na zadane pytania, przesłane przez Panią/Pana do ORLEN Administracja sp. z o.o. pocztą elektroniczną email lub za pomocą formularzy dostępnych na stronie internetowej ORLEN Administracja sp.  z o.o. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych są:
·          obowiązki wynikające z umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
·          nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
IV. ODBIORCY DANYCH
Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawniane przez ORLEN Administracja sp. z o.o. podmiotom z nami współpracującym (odbiorcom) na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności podmiotom realizującym usługi pocztowe i kurierskie, podmiotom świadczącym usługi z zakresu BHP, prawne, windykacyjne, archiwizacji.
V. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH
Pani/Pana dane osobowe będziemy przetwarzać do czasu udzielenia niezbędnych informacji nie dłużej jednak niż do czasu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń jeśli takie powstaną.
 
VI. TWOJE PRAWA
Przysługują Pani/Panu prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
  • prawo dostępu do treści swoich danych,
  • prawo do sprostowania danych osobowych,
  • prawo do usunięcia danych osobowych lub ograniczenia przetwarzania,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – w przypadkach, kiedy ORLEN Administracja sp. z o.o. przetwarza Pani/Pana dane na podstawie swojego prawnie uzasadnionego interesu – masz prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację na adres poczty elektronicznej: daneosoboweadm@orlen.pl lub adres siedziby ORLEN Administracja sp. z o.o. z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”,
  • prawo do przenoszenia danych, tj. prawo otrzymania od ORLEN Administracja sp. z o.o. danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pan/Pani przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, aby ORLEN Administracja sp. z o.o. przesłała dane do innego administratora. Jednakże ORLEN Administracja sp. z o.o. zrobi to, tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje tylko co do tych danych przetwarzanych na podstawie umowy z Panią/Panem.
VII. PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI
Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
VIII. INFORMACJA O WYMOGU/DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu udzielenia odpowiedzi na przesłaną przez Panią/Pana wiadomość/zapytanie. Odmowa podania danych osobowych uniemożliwi rozpatrzenia Pani/Pana wniosku, pytania, skargi lub reklamacji oraz udzielenia odpowiedzi na przesłane zgłoszenie.

​​​
 
 

Marki Grupy ORLEN