Rozmiar tekstu: AAA
Usługi Techniczne
Usługi techniczne w ramach Kompleksowego Zarządzania Nieruchomościami skupiają się na funkcjach utrzymania odpowiedniego stanu technicznego obiektu i dotyczą:

 

·        ogólnej techniki budowlanej (kontrola ścian, stropów, elewacji itp.)

·        instalacji gazowych, wodnych, kanalizacyjnych i cieplnych

·        instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

·        instalacji odgromnikowych

·        drzwi, włazów i bram

·        automatyki budynku

 

W ramach obsługi technicznej naszym klientom proponujemy kompleksowe rozwiązania systemowe związane z konserwacją i obsługą urządzeń, instalacji oraz całej infrastruktury technicznej obiektów administracyjnych prowadzone według zasad Planned Preventive Maintenance czyli wykonywaniu działań zapobiegawczych wszelkim zdarzeniom awaryjnym, usterkom i przestojom.

 

Naszymi działaniami obejmujemy wszystkie zagadnienia związane z technicznym utrzymaniem nieruchomości, niezależnie od jej przeznaczenia, poczynając od konstrukcji budynku, poprzez wyposażenie w instalacje elektryczne, sanitarne, na instalacjach niskoprądowych kończąc.

 

Usługi techniczne obejmują m.in.:

 

·    Dbałość o stan techniczny oraz sanitarno-higieniczny budynków (zgłaszanie/usuwanie usterek, nadzór nad serwisami, reagowanie w przypadkach niewłaściwej eksploatacji instalacji i urządzeń w obiektach i na ich terenach)

·        Udział w kontrolach stanu technicznego obiektów zgodnie z wymogami przepisów prawa oraz zasadami bezpiecznego ich użytkowania:

Ø  przeglądy okresowe obiektów, instalacji i urządzeń

Ø  odbiór protokołów kontroli

·   Udział w prowadzeniu i archiwizacji (we współpracy z Usługami Zarządzania Nieruchomościami i Usługami Administracyjnymi) dokumentów określonych przepisami prawa budowlanego, prawa energetycznego, przepisami przeciwpożarowymi, BHP i dozoru technicznego:

Ø  książki obiektów

Ø  protokoły przeglądów i kontroli

Ø  książki urządzeń i instalacji

Ø  dokumentacja techniczna i eksploatacyjna

·        Prowadzenie bieżącej ewidencji zgłoszeń konserwacyjnych i ich realizacji;

·        Nadzór nad usługami serwisów zewnętrznych

 

Usługi techniczne nie koncentrują się jedynie na obsłudze bieżącej i konserwacji - podejmujemy się również wykonywania wielobranżowych prac remontowych,  modernizacyjnych i inwestycyjnych na zarządzanych przez Spółkę obiektach.

 

Wysoki poziom usług technicznych oferowanych naszym klientom zawdzięczamy dobrze wykształconej i kompetentnej kadrze technicznej. Jej trzon stanowią wysokiej klasy inżynierowie - specjaliści branżowi. 

Wciąż powiększający się portfel nieruchomości implikuje konieczność posługiwania się narzędziami informatycznymi, pozwalającymi na zwiększenie efektywności wykorzystania czasu pracy służb technicznych w pracach na obiektach. Dzięki nim jesteśmy w stanie ograniczyć do minimum czynności administracyjne i biurowe związane z wyszukiwaniem dokumentacji technicznej, informacji o obiektach czy archiwizacją podejmowanych działań.

 

Atuty usług technicznych:

 

               ·         pełen zakres

               ·         pracujemy wg zasad Planned Preventive Maintenance

               ·         szybkie i skuteczne usuwanie usterek technicznych

               ·         wykształcona kadra techniczna

      ·      doświadczenie
 
 

Marki Grupy ORLEN